Nieodpłatne porady prawne

Bielsko-Biała, dnia 16.08.2017r.

 

Począwszy od 2016r. na terenie Polski wprowadzono system darmowej pomocy prawnej, w ramach którego między innymi udzielane są nieodpłatne porady prawne. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 05 sierpnia 2015r., zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej.

Kto w ramach nieodpłatnej pomocy pranej może udzielać porad prawnych

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają miedzy innymi osobiście radcowie prawni lub adwokaci, natomiast w szczególnie uzasadnionym przypadku, na podstawie udzielonego upoważnienia również aplikanci adwokaccy lub radcowscy.

 

Osoby uprawnione do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

-  osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (wymagane jest przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia),

-  osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (wymagane jest przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny),

- osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (wymagane jest przedłożenie takiego zaświadczenia),

- osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (wymagane jest przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego), 

- osoba, która nie ukończyła 26 lat (wymagane jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),

- osoba, która ukończyła 65 lat (wymagane jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),

- osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (wymagane jest przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z powyżej wymienionych okoliczności),

- osoba, która jest w ciąży (wymagane jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę).

 

Nieodpłatana pomoc prawna swoim zakresem obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach wskazanych powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

- prawa pracy,

- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

- prawa cywilnego,

- spraw karnych,

- spraw administracyjnych,

- ubezpieczenia społecznego,

- spraw rodzinnych,

- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

W zakres omawianej pomocy prawnej (w tym porad prawnych) nie wchodzą następujące sprawy:

- podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

- z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego

- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Poniżej wskazuję punkty nieodpłatnej  pomocy  prawnej  na terenie Bielska-Białej prowadzone przez radców  prawnych oraz adwokatów w których udzielane są nieodpłatnie porady prawne:

 

I. punkt:  Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18,  

II. punkt: Bielsko-Biała, ul.  1 Maja 17a,   

III. punkt: Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 1 A,  

IV. punkt: Bielsko-Biała, ul. Bratków 16, 

V. punkt: Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 30 A,

VI. punkt: Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 36,

VII. punkt: Bielsko-Biała, ul. Lompy 7.

 

Poniżej wskazuję punkty nieodpłatnej  pomocy  prawnej  na terenie Powiatu Bielskiego prowadzone przez radców prawnych, adwokatów oraz organizację pozarządowe w których udzielane są nieodpłatnie porady prawne:

 

I. punkt: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała ul. Piastowska 40 

II. punkt: Gmina Czechowice-Dziedzice – budynek przychodni w Czechowicach-Dziedzicach

ul. Nad Białką 1B.

III. punkt: Gmina Bestwina – Urząd Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, Gmina Wilamowice – Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Wilamowice ul. Paderewskiego

IV. punkt: Gmina Porąbka - Urząd Gminy w Porąbce ul. Krakowska 3, Gmina Kozy – Urząd Gminy Kozy ul. Krakowska 4.

V. punkt: Gmina Szczyrk – Urząd Gminy Szczyrk Budynek „Szarotka” w Szczyrku ul. Beskidzka 48;  

Gmina Buczkowice – Urząd Gminy Buczkowice ul. Lipowska 730; Gmina Wilkowice – Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w Bystrej ul. Fałata 2k.

VI. punkt: Gmina Jasienica – budynek Gminy Jasienica – Jasienica 845; Gmina Jaworze – budynek „Pod Goruszką” w Jaworzu ul. Szkolna 97."Codex" Radcowie Prawni Kupilas, Krupa spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

Mapa dojazdu - kliknij
 

tel.: 33 822 16 87, 33 496 33 00
fax: 33 496 33 01
NIP: 5472142810, KRS: 0000419892
e-mail: 
biuro@kancelaria-codex.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 7:00 do 17:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: leszek.krupa@kancelaria-codex.pl
agnieszka.kupilas@kancelaria-codex.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria "Codex" Radcowie Prawni Bożek, Kupilas, Krupa spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij