O kancelarii

Kancelaria funkcjonuje na rynku prawniczym już blisko 20 lat. W latach 1998-2012 prowadzona była wyłącznie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, której właścicielem był radca prawny Piotr Bożek, a od maja 2012 roku jest prowadzona w formie spółki działającej pod firmą "Codex" Radcowie Prawni Bożek, Kupilas, Krupa spółka komandytowa.
Działania Kancelarii obejmują teren całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego – miasta Bielska-Białej, gdzie znajduje się główna siedziba oraz miasta Szczyrk, w którym od roku 2011 Kancelaria posiada swoją filię.

Oferta

Nasza oferta skierowana jest do osób fizycznych, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych i kapitałowych, będących podmiotami prawa polskiego, i międzynarodowego.

Pomagamy w postępowaniach polubownych, sądowych, administracyjnych i podatkowych, a także w negocjacjach i mediacjach.

Organizujemy szkolenia z wybranych zakresów prawa dla pracowników obsługiwanego klienta oraz dla osób trzecich.

Współpracujemy z podmiotami takimi jak: kancelarie notarialne, kancelarie podatkowe, kancelarie audytorskie oraz biura tłumaczy przysięgłych, oferując tym samym klientowi wsparcie w szerokim spektrum.

Proponujemy Państwu współpracę opartą na zaufaniu i jasnych zasadach.

Klienci Kancelarii mogą liczyć na pomoc profesjonalnego prawnika
w postępowaniach polubownych, sądowych, administracyjnych
i podatkowych, a także w negocjacjach i mediacjach,
w całym zakresie prawa polskiego i europejskiego.

W jaki sposób możemy Ci pomóc?

Sprawy cywilne

 • pozwy o zapłatę,
 • sprawy odszkodowawcze (w tym ubezpieczeniowe, komunikacyjne, błędy medyczne),
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (służebności, zniesienia współwłasności, podziału majątków, zasiedzenia, spory o posiadanie, sprawy eksmisyjne),
 • sprawy z zakresie prawa spadkowego (testamenty, nabycia i odrzucanie spadków, działy spadków, niegodność dziedziczenia),
 • dochodzenie nienależnie pobranych opłat likwidacyjnych, świadczeń wykupu (tzw. polisolokaty),
 • przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów, kontraktów i porozumień,
 • analiza i audyty prawne umów.

Sprawy karne

 • zastępstwo prawne w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym,
 • pomoc w przygotowaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

e-commerce

 • audyty stron internetowych i sklepów internetowych,
 • przygotowywania regulaminów sklepów internetowych,
 • przygotowywania regulaminów sklepów www,
 • przygotowywania polityk prywatności, polityk „cookies”,
 • przygotowanie polityki zarządzenia systemami informatycznymi,
 • przygotowywanie regulaminów konkursów, loterii, etc.
 • pomoc w obsłudze reklamacji,
 • pomoc w postępowania przed UOKiK oraz w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów,
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych w Internecie (tzw. obraźliwe wpisy).

Prawo pracy

 • przygotowywanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • reprezentacja sądowa w sporach pracowniczych,
 • reprezentacja w zakresie kontroli zatrudnienia.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

 • doradztwo dotyczące upadłości przedsiębiorców,
 • doradztwo dotyczące upadłości konsumentów,
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentacja w postępowaniach upadłościowych,
 • zgłaszanie wierzytelności,
 • obsługa procesów sądowych prowadzonych przez syndyków.

Polubowne rozwiązywanie sporów

 • negocjacje
 • mediacje,
 • postępowania arbitrażowe (zastępstwo prawne),
 • korespondencja przedprocesowa,
 • przygotowywanie ugód i porozumień.

Cudzoziemcy

 • występowanie o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
 • występowanie o zezwolenie na pracę,
 • pomoc w procedurze wizowej,
 • pomoc w formalnościach związanych z zatrudnieniem cudzoziemców.

Sprawy rodzinne

 • postępowania o rozwód/separację/unieważnienia małżeństwa,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy z zakresu kontaktu z dziećmi oraz z zakresu władzy rodzicielskiej i opieki,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy związane z pochodzeniem dzieci (ojcostwo, macierzyństwo),
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków oraz rozliczenia uboczne z tego tytułu,
 • sprawy dotyczące rozliczeń pomiędzy konkubentami.

Przedsiębiorcy i spółki handlowe

 • doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności,
 • zakładanie spółek,
 • zgłaszanie spółek do KRS, zgłaszanie zmian do KRS,
 • obsługa spółek w pełnym zakresie ich działalności,
 • obsługa organów statutowych spółek,
 • obsługa posiedzeń organów spółek,
 • audyty prawne,
 • rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami

Podatki

 • pomoc przy wyborze strategii podatkowych (we współpracy z doradcą podatkowym),
 • doradztwo podatkowe przy transakcjach handlowych oraz przy wyborze formy wnoszenia kapitału i finansowania działalności spółek (we współpracy z doradcą podatkowym),
 • reprezentacja w czasie kontroli i postępowań podatkowych,
 • ceny transferowe (we współpracy z doradcą podatkowym),
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych związanych z postępowaniami podatkowymi.

Prawo własności intelektualnej

 • ochrona znaków towarowych,
 • zgłoszenia do rejestrów,
 • reprezentacja przy postępowaniach przeciwko osobom naruszającym prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów w zakresie przeniesienia praw autorskich, praw własności przemysłowej.

Sprawy sądowe

 • reprezentacja na etapie przedsądowym,
 • doradztwo w kwestii przyjętej taktyki i strategii procesowej,
 • doradztwo w kwestii zgromadzenia dokumentacji, dowodów,
 • windykacja przedsądowa należności,
 • kompleksowe zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi i polubownymi,
 • zastępstwa w sprawach przed organami administracji publicznej,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym.

Lustracja

 • analiza dokumentacji zgromadzonych w teczkach osobowych,
 • reprezentacja w czasie postępowania prowadzonego przez IPN,
 • reprezentacja sądowa w sprawach badania zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych.

Poszukiwanie dokumentacji pracowniczej i placowej zlikwidowanych zakładów pracy

Osoba występująca o emeryturę, rentę lub ustalenie kapitału początkowego zobligowana jest dołączyć do wniosku stosowne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia i osiągane zarobki. Jeżeli okaże się, że nie wszystkie dokumenty pracownik posiada, a zakład pracy już nie istnieje, to wtedy pracownik musi podjąć poszukiwania dokumentacji pracowniczej i płacowej.

 

Akta osobowe i płacowe posiadają ustalony przez ustawodawcę czasowy okres przechowywania, po którym są niszczone. Okres przechowywania dokumentacji osobowej wynosi 50 lat od ustania stosunku pracy. Obecnie obowiązujący okres przechowywania akt płacowych (listy płac, karty wynagrodzeń) wynosi również 50 lat, jednak wcześniej (tzn. do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450, art. 7) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (Dz. U. Nr 10, poz. 35, par. 45)) obowiązywał dwunastoletni okres przechowywania.

 

Jeżeli zakład pracy został zlikwidowany, osoby poszukujące dokumentacji do celów emerytalno-rentowych powinny ustalić w pierwszej kolejności jego dokładną nazwę, adres oraz w jakich strukturach organizacyjnych był umieszczony (takie informacje można ustalić na podstawie wpisów w dowodach osobistych starego typu, legitymacji ubezpieczeniowych, lub też innych pism, które się zachowały, a były kierowane do pracownika z zakładu pracy).

 

W przypadku ustalenia powyższych informacji, pracownik powinien pierwsze swoje kroki skierować do terenowej jednostki ZUS, ponieważ ta może posiadać informacje  o miejscu przechowywania dokumentacji pracowniczej i płacowej z części zlikwidowanych zakładów pracy. Istnieje też baza zlikwidowanych zakładów pracy, która umieszczona jest na stronie internetowej ZUS. Bazę instytucji przechowujących dokumentację prowadzi także Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku. Z kolei na obszarze województwa śląskiego Archiwum Państwowe w Katowicach prowadzi w ramach bazy internetowej Archiwum Państwowego w Warszawie ewidencję przechowawców wraz z wykazem posiadanej przez nich dokumentacji osobowej i płacowej (Archiwum to posiada również Oddział w Bielsku-Białej).

 

Jeśli zakład pracy był jednostką państwową należy zwrócić się do jego następcy prawnego, który powinien przechowywać dokumentację swojego poprzednika, a w przypadku braku następcy należy zwrócić się do właściwego rzeczowo organu administracji państwowej (założycielskiego lub nadrzędnego) byłego pracodawcy, którymi najczęściej byli wojewoda lub minister. Jeśli zakład pracy był spółdzielnią likwidator powinien przekazać dokumentację niearchiwalną związkowi rewizyjnemu, w którym była zrzeszona spółdzielnia, a jeśli takiego związku nie ma lub został zlikwidowany - Krajowej Radzie Spółdzielczej. Dokumentacja taka mogła również zostać przekazana na przechowanie wskazanej przez Krajową Radę Spółdzielczą organizacji spółdzielczej lub instytucjom zawodowo trudniącym się przechowywaniem dokumentacji. Z kolei jeśli zakład pracy był przedsiębiorstwem prywatnym dokumentacja powinna zostać przekazana na odpłatne przechowanie instytucjom zawodowo trudniącym się przechowywaniem dokumentacji. Informacje o miejscu przechowywania akt można najczęściej uzyskać od byłych właścicieli, likwidatorów lub syndyków masy upadłościowej.

 

W większości przypadków ustalenie gdzie przechowywana jest dokumentacja pracownicza i płacowa, jak również wystąpienie o jej udostępnienie nie powinno przysparzać pracownikom większych trudności. Obecnie istniejące bazy internetowe ewidencjonujące podmioty przechowujących dokumentację  pracowniczą i płacową pozwalają na bardzo szybkie zlokalizowanie miejsca jej przechowywania. W sytuacji gdy odnalezienie lub uzyskania dokumentacji pracowniczej i płacowej sprawia pracownikowi trudności, warto skorzystać z pomocy prawnika.

Zespół

Zespół naszej Kancelarii to połączenie, przede wszystkim, doświadczenia, wiedzy i zaangażowania. Wieloletnia obecność na rynku, wykształciła w nas rzetelne i odpowiedzialne podejście do każdej powierzonej nam sprawy, mające na celu satysfakcję klienta.

Nasi prawnicy gotowi są sprostać wszelkim trudnościom, aby skutecznie i profesjonalnie świadczyć usługi ze szczególnym uwzględnieniem interesu klienta, w zgodzie z zasadami zawodowymi etyki radcy prawnego.

Mając świadomość konieczności zagwarantowania klientowi kompleksowej oferty, nasi prawnicy stale się rozwijają i podnoszą swoje kompetencje.

Siedziba

Siedziba Kancelarii mieści się w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 24 (lokal B16).

Dla klientów oferujemy możliwość wynajęcia sali konferencyjnej na preferencyjnych warunkach.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć kancelarii. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

"Codex" Radcowie Prawni Bożek, Kupilas, Krupa spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/B16
43-300 Bielsko-Biała

 

tel.: 33 822 16 87, 33 496 33 00
fax: 33 496 33 01
NIP: 5472142810, KRS: 0000419892
e-mail: 
biuro@kancelaria-codex.pl
godziny otwarcia: pn. - pt. od 7:00 do 17:00

Oddział w Szczyrku
ul. Salmopolska 5
43-370 Szczyrk
tel. 721 151 830, 609 501 604
e-mail: leszek.krupa@kancelaria-codex.pl
agnieszka.kupilas@kancelaria-codex.pl
Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest kancelaria "Codex" Radcowie Prawni Bożek, Kupilas, Krupa spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij